آموزش کمانچه در کرج

آموزش کمانچه در کرج : کمانچه از جمله سازهای زهی – آرشه‌ای است و جنس قسمت‌های مختلف آن چوپ، پوست، استخوان و فلز است. کمانچه را در حالت نشسته می‌نوازند، به طوری که نوازنده، ساز را به طور عمودی در دست چپ می‌گیردو انگشت‌های همین دستش در طول دسته حرکت می‌کنند و آرشه (کمانه) را …