معرفی بهترین کتاب های موسیقی

یادگیری موسیقی و ورود به دنیای آن نیازمند خرج زمان زیادی بر روی این مهارت میباشد. شاید بتوان یکی از اصلیترین و البته مقدماتی ترین مراحل یادگیری هر مهارتی را بخش تئوری آن دانست، در موسیقی نیز شاهد این مورد هستیم و اگر شما به فکر شروع یادگیری این هنر هستید بهتر است از پایه …