پدرام موسوی | آموزشگاه موسیقی در کرج | آموزشگاه گام

پدرام موسوی

پیانو

دوشنبه

فوق ليسانس نوازندگي پيانو از دانشگاه هنر

ليسانس آهنگسازي از دانشگاه هنر

ديپلم نوازندگي پيانو از هنرستان موسيقي

مدرس كانون پرورش فكري كودک و نوجوان و مجموعه هاي آموزشي/هنري وزارت ارشاد