فراخوان اجرای هنرجویی تیر 96 | آموزشگاه موسیقی در کرج | آموزشگاه موسیقی گام

فراخوان اجرای هنرجویی تیر 96

فراخوان اجرای هنرجویی تیر ۹۶

فراخوان کنسرت هنرجویی تیر ۹۶ آموزشگاه موسیقی گام با حضور اساتید و هنرجویان

تاریخ ۹۶/۰۴/۱۶ جمعه ساعت ۱۸ الی ۲۰،تاریخ ۹۶/۰۴/۲۳ جمعه ساعت  ۱۸ الی ۲۰